💞خاص باشید💞 زنـِدگے مثـل پیـانو میـمونِـہ🎹🌾 هَـمـ روزاے سفِـید دارهِـ🌝🌹 هـمـ سـیاهـ🌚🌷 ولـے وقتـے بـاهمـ بـاشنـ🌼🍃 میـشهـ یـهـ مـوسیقـے خـوب شنـید🎧😻 @dokhtaranekhassss